Algemene Voorwaarden voor www.staudt-twenthe.com

 

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van www.staudt-twenthe.com zoals deze beschikbaar is gesteld door Staudt Twenthe Watches B.V. . In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Staudt Twenthe Watches B.V. is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Staudt Twenthe Watches B.V..

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Staudt Twenthe Watches B.V. te mogen claimen of te veronderstellen.

Staudt Twenthe Watches B.V. streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

 

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Staudt Twenthe Watches B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

 

Voorwaarden en Condities

Welkom bij Staudt Twenthe Horloges

In deze voorwaarden worden de regels en voorschriften uiteengezet voor het gebruik van de Staudt Twenthe Watches Website, die zich bevindt op staudt-twenthe.com.

Door deze website te bezoeken gaan wij ervan uit dat u deze voorwaarden accepteert. Blijf staudt-twenthe.com niet gebruiken als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden en bepalingen die op deze pagina vermeld staan.

De volgende terminologie is van toepassing op deze Algemene Voorwaarden, Privacy Statement en Disclaimer Notice en alle Overeenkomsten: "Klant", "U" en "Uw", verwijst naar u, de persoon die zich aanmeldt op deze website en zich conformeert aan de algemene voorwaarden van het Bedrijf. "De Onderneming", "Ons", "Wij", "Onze" en "Ons", verwijst naar onze Onderneming. "Partij", "Partijen", of "Ons", verwijst zowel naar de Klant als naar onszelf. Alle termen verwijzen naar het aanbod, de aanvaarding en de tegenprestatie van betaling die nodig is om het proces van onze bijstand aan de Cliënt op de meest geschikte manier uit te voeren voor het uitdrukkelijke doel om te voldoen aan de behoeften van de Cliënt met betrekking tot de levering van de door de Vennootschap vermelde diensten, in overeenstemming met en onderworpen aan de geldende Nederlandse wetgeving. Elk gebruik van de bovenstaande terminologie of andere woorden in het enkelvoud, meervoud, hoofdlettergebruik en/of hij/zij of zij, worden beschouwd als onderling verwisselbaar en dus als betrekking hebbend op hetzelfde.

Cookies

Wij maken gebruik van cookies. Door toegang te krijgen tot staudt-twenthe.com, bent u akkoord gegaan met het gebruik van cookies in overeenstemming met het privacybeleid van Staudt Twenthe Watches.

De meeste interactieve websites gebruiken cookies om ons in staat te stellen de gegevens van de gebruiker bij elk bezoek te achterhalen. Cookies worden door onze website gebruikt om de functionaliteit van bepaalde gebieden mogelijk te maken en het zo gemakkelijker te maken voor mensen die onze website bezoeken. Sommige van onze affiliate/advertentie partners kunnen ook cookies gebruiken.

Licentie

Tenzij anders vermeld, Staudt Twenthe Horloges en/of haar licentiegevers bezitten de intellectuele eigendomsrechten voor al het materiaal op staudt-twenthe.com. Alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden. U kunt toegang krijgen tot dit materiaal van staudt-twenthe.com voor uw eigen persoonlijk gebruik, onder voorbehoud van de beperkingen die in deze voorwaarden en bepalingen zijn vastgelegd.

Dat mag je niet doen:

 • Materiaal herpubliceren van staudt-twenthe.com
 • Materiaal van staudt-twenthe.com verkopen, verhuren of in sublicentie geven
 • Materiaal van staudt-twenthe.com reproduceren, dupliceren of kopiëren
 • Inhoud herverdelen van staudt-twenthe.com

Deze overeenkomst gaat in op de datum ervan.

Delen van deze website bieden de mogelijkheid aan gebruikers om meningen en informatie te posten en uit te wisselen op bepaalde delen van de website. Staudt Twenthe Watches filtert, bewerkt, publiceert of beoordeelt geen Reacties alvorens deze op de website worden geplaatst. Reacties weerspiegelen niet de standpunten en meningen van Staudt Twenthe Watches, haar agenten en/of gelieerde ondernemingen. Reacties weerspiegelen de meningen en opinies van de persoon die hun meningen en opinies plaatst. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, is Staudt Twenthe Watches niet aansprakelijk voor de Comments of voor enige aansprakelijkheid, schade of onkosten veroorzaakt en/of geleden als gevolg van enig gebruik van en/of plaatsing van en/of verschijning van de Comments op deze website.

Staudt Twenthe Horloges behoudt zich het recht voor alle Opmerkingen te controleren en alle Opmerkingen te verwijderen die als ongepast, beledigend of in strijd met deze Algemene Voorwaarden kunnen worden beschouwd.

U garandeert en verklaart dat:

 • U bent gerechtigd de Opmerkingen op onze website te plaatsen en beschikt over alle noodzakelijke licenties en toestemmingen om dit te doen;
 • De Opmerkingen maken geen inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht, met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten, octrooien of handelsmerken van derden;
 • De commentaren bevatten geen lasterlijk, smadelijk, beledigend, onfatsoenlijk of anderszins onwettig materiaal dat een inbreuk op de privacy vormt
 • De commentaren zullen niet worden gebruikt om handel of klanten te werven of te promoten of om commerciële activiteiten of onwettige activiteiten voor te stellen.

Hierbij verleent u Staudt Twenthe Horloges een niet-exclusieve licentie om uw Commentaar te gebruiken, te reproduceren, te bewerken en anderen te machtigen om uw Commentaar te gebruiken, te reproduceren en te bewerken in alle vormen, formaten of media.

Hyperlinks naar onze inhoud

De volgende organisaties mogen een link naar onze Website plaatsen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming:

 • Regeringsinstanties;
 • Zoekmachines;
 • Nieuwsorganisaties;
 • Distributeurs van online-gidsen kunnen naar onze Website linken op dezelfde wijze als zij naar de Websites van andere in de lijst opgenomen bedrijven hyperlinken; en
 • Systemwide Geaccrediteerde Bedrijven, behalve non-profit organisaties, liefdadigheids winkelcentra, en liefdadigheids fondsenwervende groepen die geen hyperlink naar onze website mogen maken.

Deze organisaties mogen een link plaatsen naar onze homepage, naar publicaties of naar andere informatie op de Website, zolang de link (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) niet ten onrechte sponsoring, goedkeuring of goedkeuring impliceert van de verbindende partij en haar producten en/of diensten; en (c) past binnen de context van de site van de verbindende partij.

Wij kunnen andere linkverzoeken van de volgende soorten organisaties in overweging nemen en goedkeuren:

 • algemeen bekende informatiebronnen voor consumenten en/of bedrijven;
 • dot.com gemeenschap sites;
 • verenigingen of andere groepen die liefdadigheidsinstellingen vertegenwoordigen;
 • online directory distributeurs;
 • internet portalen;
 • accountants-, advocaten- en adviesbureaus; en
 • onderwijsinstellingen en handelsverenigingen.

Wij zullen linkverzoeken van deze organisaties goedkeuren als wij besluiten dat: (a) de link ons niet in een ongunstige positie brengt ten opzichte van onszelf of onze geaccrediteerde bedrijven; (b) de organisatie geen negatieve reputatie bij ons heeft; (c) het voordeel voor ons van de zichtbaarheid van de hyperlink compenseert de afwezigheid van Staudt Twenthe Horloges; en d) de link staat in de context van algemene informatie over hulpbronnen.

Deze organisaties mogen een link naar onze homepage plaatsen, zolang de link (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) niet ten onrechte sponsoring, goedkeuring of instemming impliceert van de verbindende partij en haar producten of diensten; en (c) past binnen de context van de site van de verbindende partij.

Indien u een van de in punt 2 genoemde organisaties bent en belangstelling hebt voor een link naar onze website, dient u ons daarvan in kennis te stellen door een e-mail te sturen naar Staudt Twenthe Horloges. Vermeld uw naam, de naam van uw organisatie, contactinformatie en de URL van uw site, een lijst van URL's vanwaar u een link naar onze website wilt plaatsen, en een lijst van de URL's op onze site waarnaar u een link wilt plaatsen. Wacht 2-3 weken op een reactie.

Erkende organisaties mogen als volgt hyperlinken naar onze Website:

 • Door het gebruik van onze bedrijfsnaam; of
 • Door gebruikmaking van de uniform resource locator waarnaar wordt verwezen; of
 • Door het gebruik van een andere beschrijving van onze Website waarnaar wordt gelinkt die zinvol is binnen de context en het formaat van de inhoud op de site van de linkende partij.

Geen gebruik van het logo of ander artwork van Staudt Twenthe Watches zal worden toegestaan voor linking zonder een handelsmerklicentieovereenkomst.

iFrames

Zonder voorafgaande goedkeuring en schriftelijke toestemming mag u geen frames rond onze webpagina's maken die op enigerlei wijze de visuele presentatie of het uiterlijk van onze Website wijzigen.

Aansprakelijkheid inhoud

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud die op uw Website verschijnt. U stemt ermee in ons te beschermen en te verdedigen tegen alle claims die op uw Website verschijnen. Op geen enkele Website mogen links verschijnen die kunnen worden geïnterpreteerd als lasterlijk, obsceen of crimineel, of die inbreuk maken op, anderszins in strijd zijn met, of pleiten voor inbreuk op of andere schending van de rechten van derden.

Voorbehoud van rechten

Wij behouden ons het recht voor om u te verzoeken alle links of een bepaalde link naar onze Website te verwijderen. U stemt in met het onmiddellijk verwijderen van alle links naar onze Website op verzoek. Wij behouden ons ook het recht voor om deze voorwaarden en het linkbeleid op elk moment te wijzigen. Door voortdurend te linken naar onze Website, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze linkvoorwaarden en deze te volgen.

Verwijdering van links van onze website

Als u een link op onze Website vindt die om welke reden dan ook aanstootgevend is, staat het u vrij contact met ons op te nemen en ons hiervan op de hoogte te stellen. Wij zullen verzoeken om links te verwijderen in overweging nemen, maar wij zijn niet verplicht om dit te doen of om u direct te antwoorden.

Wij garanderen niet dat de informatie op deze website correct is, wij staan niet in voor de volledigheid of juistheid ervan, noch beloven wij ervoor te zorgen dat de website beschikbaar blijft of dat het materiaal op de website up-to-date wordt gehouden.

Disclaimer

Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, sluiten wij alle verklaringen, garanties en voorwaarden met betrekking tot onze website en het gebruik van deze website uit. Niets in deze disclaimer zal:

 • onze of uw aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel beperken of uitsluiten;
 • onze of uw aansprakelijkheid voor fraude of een frauduleuze voorstelling van zaken te beperken of uit te sluiten;
 • onze of uw aansprakelijkheid te beperken op een wijze die niet is toegestaan onder het toepasselijk recht; of
 • onze of uw aansprakelijkheid uitsluiten die krachtens de toepasselijke wetgeving niet mag worden uitgesloten.

De beperkingen en verboden van aansprakelijkheid in deze afdeling en elders in deze disclaimer: (a) zijn onderworpen aan de voorgaande paragraaf, en (b) van toepassing op alle aansprakelijkheden die voortvloeien uit de disclaimer, met inbegrip van aansprakelijkheden uit contract, uit onrechtmatige daad en voor schending van de wettelijke plicht.

Zolang de website en de informatie en diensten op de website gratis ter beschikking worden gesteld, zijn wij niet aansprakelijk voor verlies of schade van welke aard dan ook.